CONVOCATÒRIA PER A BECARIS ADSCRITS A CONTRACTES, CONVENIS O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Codi de la beca: 2016060023001

Codi del projecte assignat per l'Oficina de Suport a la R+D+I: X13004

Número de beques: 1

Descripció clara i precisa de l’activitat

- Tasques acordades entre el cap del grup de recerca i l'estudiant. - S'ha d'ajuntar la descripció signada pel candidat i el cap del grup de recerca a la sol·licitud.

Descripció del lloc

Informàtica i Enginyeria Industrial

Perfil, requisits i mèrits degudament acreditats

- Estudiant de màster oficial de la UdL. - Es prioritzaran els estudiants que facin màsters on participin professors de l'INSPIRES. - Es prioritzaran els estudiants que desenvolupin la col·laboració entre dos o més grups de la UdL. - Es prioritzarà la nota de l'expedient de grau. - Es prioritzarà la motivació de l'estudiant per fer la tesi doctoral (cal signar declaració i adjuntar-la a la sol·licitud).

Durada prevista

15 d'octubre de 2016 - 14 d'abril de 2017

Temps en hores setmanals

15 hores/setmana

Import total (inclou cost SS)

2.700,00 €

Nom del professor/a responsable

LUISA FERNANDA CABEZA FABRA

Imprès sol·licitud

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça:

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

Lloc de presentació

Despatx 0.33 de l'edifici CREA

Termini de presentació

23 de juny de 2016 al 30 de setembre de 2016,

Composició de la comissió avaluadora

  1. President/a: Carles Mateu
  2. Secretari/ària: Daniel Chemisana
  3. Vocal: Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Lloc de publicació de la resolució

Secretaria Informàtica i Enginyeria Industrial

El vicerector de Recerca podrà aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases

L'acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d'aquest reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud

Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria

Lleida, 4 d'octubre de 2016

Professor/a responsable Cap Unitat Estructural
Luisa Fernanda Cabeza Fabra Luisa Fernanda Cabeza Fabra