CONVOCATÒRIA PER A BECARIS ADSCRITS A CONTRACTES, CONVENIS O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Codi de la beca: 2019100003001

Codi del projecte assignat per l'Oficina de Suport a la R+D+I: C17066

Número de beques: 1

Descripció clara i precisa de l’activitat

Trabajos en el laboratorio y en el campo. Determinaciones en ensayos de campo. Muestreos vegetales, molienda de tejidos vegetales y analisis quimicos en las muestras.

Descripció del lloc

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Perfil, requisits i mèrits degudament acreditats

Ser estudiante o graduado de ingeniería agronómica, forestales/montes, biología o de grados vinculados a la biología. Flexibilidad horaria (de parte del candidato y de parte del laboratorio). Experiencia en colaboración de laboratorios de investigación, determinaciones fisiológicas a campo, muestreos vegetales y análisis de nitrógeno en planta. Carnet de conducir. Dominio de Ingles

Durada prevista

2 de desembre de 2019 - 1 de març de 2020

Temps en hores setmanals

37.5 hores/setmana

Import total (inclou cost SS)

3.750,00 €

Nom del professor/a responsable

ROXANA SAVIN PARISIER

Imprès sol·licitud

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça:

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

Lloc de presentació

PVCF

Termini de presentació

21 d'octubre de 2019 al 24 d'octubre de 2019, 9 a 14 h

Composició de la comissió avaluadora

  1. President/a: Gustavo A.Slafer
  2. Secretari/ària: Ignacio Romagosa
  3. Vocal: Roxana Savin Parisier

Lloc de publicació de la resolució

Secretaria Producció Vegetal i Ciència Forestal

El vicerector de Recerca podrà aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases

L'acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d'aquest reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud

Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria

Lleida, 25 d'octubre de 2019

Professor/a responsable Cap Unitat Estructural
Roxana Savin Parisier Maria Teresa Capell Capell