CONVOCATÒRIA PER A BECARIS ADSCRITS A CONTRACTES, CONVENIS O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Codi de la beca: 2019110002001

Codi del projecte assignat per l'Oficina de Suport a la R+D+I: C15016

Número de beques: 1

Descripció clara i precisa de l’activitat

Amb la corresponent supervisió, el becari ajudarà en les següents tasques: 1) Genotipat de marcadors de qualitat de la carn; 2) Preparació de bases de dades; 3) Anàlisi estadística i d'associació; 4) Redacció de documents, informes i articles relacionats amb el projecte.

Descripció del lloc

Ciència Animal

Perfil, requisits i mèrits degudament acreditats

Titulat en algun grau o màster relacionat amb la producció animal (Ciència i Salut Animal, Enginyeria Agrària o Alimentària o Veterinària).

Es valorarà tenir experiència en maneig d'animals, tècniques de laboratori i/o anàlisis estadística de dades d'origen animal

Durada prevista

17 de febrer de 2020 - 16 de juliol de 2020

Temps en hores setmanals

37.5 hores/setmana

Import total (inclou cost SS)

6.000,00 €

Nom del professor/a responsable

JUAN ESTANY ILLA

Imprès sol·licitud

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça:

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

Lloc de presentació

Secretaria del Departament de Ciència Animal

Termini de presentació

18 de novembre de 2019 al 2 de desembre de 2019, 9:00 a 14.00

Composició de la comissió avaluadora

  1. President/a: Romi Pena Subirà
  2. Secretari/ària: Roger Ros Freixedes
  3. Vocal: Joan Estany Illa

Lloc de publicació de la resolució

Secretaria Ciència Animal

El vicerector de Recerca podrà aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases

L'acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d'aquest reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud

Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria

Lleida, 4 de desembre de 2019

Professor/a responsable Cap Unitat Estructural
Joan Estany Illa Daniel Villalba Mata