CONVOCATÒRIA PER A BECARIS ADSCRITS A CONTRACTES, CONVENIS O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Codi de la beca: 2020060015001

Codi del projecte assignat per l'Oficina de Suport a la R+D+I: C18033

Número de beques: 1

Descripció clara i precisa de l’activitat

Suport a tasques d'R+D+I en els camps de la IA aplicada. Suport a tasques de desenvolupament de portals web basats en HTML5/JS/CSS3/Angular. Suport a tasques de desenvolupament d'aplicacions per mòbils i per tauletes.

Descripció del lloc

Informàtica i Enginyeria Industrial

Perfil, requisits i mèrits degudament acreditats

Coneixements de llenguatges de programació: Python, C#, Java i HTML/JS/CSS3/Angular. Es valorarà experiència prèvia en l'aplicació de tècniques de descobriment de coneixement emprant Python, R i/o altres llibreries. Es valorarà experiència prèvia en desenvolupament usant IDEs com Visual Studio code, PyCharm i/o ItelliJ IDEA. Es valorarà idiomes: català, castellà i anglès.

Durada prevista

7 de juliol de 2020 - 31 de desembre de 2020

Temps en hores setmanals

20 hores/setmana

Import total (inclou cost SS)

4.463,47 €

Nom del professor/a responsable

JAVIER JUAN DOMINGO ALBIN

Imprès sol·licitud

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça:

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

Lloc de presentació

Secretaria DIEI

Termini de presentació

1 de juliol de 2020 al 5 de juliol de 2020, 09:00 a 14:00

Composició de la comissió avaluadora

  1. President/a: Aitor Corchero Rodriguez
  2. Secretari/ària: Jordi Planes Cid
  3. Vocal: Javier Juan Domingo Albin

Lloc de publicació de la resolució

Secretaria Informàtica i Enginyeria Industrial

El vicerector de Recerca podrà aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases

L'acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d'aquest reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud

Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria

Lleida, 6 de juliol de 2020

Professor/a responsable Cap Unitat Estructural
Javier Juan Domingo Albin Concepcion Roig Mateu