ANNEX 1

DOCUMENTACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES CREDENCIALS DE BECARIS AMB CÀRREC A PROJECTES DE L'OFICINA DE SUPORT A LA R+D+i

L'aplicatiu web curricul@ s'ha desenvolupat per facilitar les funcions al professorat, el qual, a través del model de convocatòria (CNV) permet tramitar aquestes beques amb la rapidesa que requereixen.

L'article 26 del Reglament de becaris que realitzen la seva activitat a la UdL indica: “Són becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d’investigació els estudiants matriculats en una titulació universitària, els estudiants de les universitats que formen part de l’Institut Joan Lluís Vives o els titulats universitaris que hagin obtingut el títol durant els cinc anys immediatament anteriors a la data de formalització del conveni o contracte amb la Universitat [...]”.

PROCEDIMENT DE LES CREDENCIALS DE BECARIS

 1. Les persones interessades podreu trobar les convocatòries de les beques publicades de manera simultània a:
 2. Es obligatori que les persones interessades presenteu les vostres sol·licituds electrònicament, omplint el Formulari Sol·licitud que trobareu sota la convocatòria de la beca.
 3. Un cop adjudicada la beca, el professor responsable, enviarà la documentació següent a l'Oficina R+D+i:
  • Credencial de becari (CB) (degudament signada)
  • Convocatòria de la beca (CNV)
  • Acta de resolució de la beca (AR)
  • Fotocòpia DNI o NIE vigent de la persona becària
  • Full de dades del perceptor. Dades fiscals i bancàries de la persona becària. Document PDF
  • Fotocòpia de la matricula del curs acadèmic en curs o fotocòpia del títol de la persona becària (obtingut durant els 5 anys immediatament anteriors a la data de formalització de la beca)
  • Model 145 d'IRPF - documentació de la situació personal a efectes del càlcul de la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la persona becària. Document
  • Numero d'Afiliació a la Seguretat Social (NAF) de la persona becària. En cas que no en tingueu, cal que aneu a la Tresoreria de la Seguretat Social i sol·liciteu un número, però en cap cas serveix el dels pares. Document
 4. Les persones que ja hagueu gaudit d'una beca anteriorment, només cal que presenteu la documentació que hagi sofert algun canvi com la matricula del curs vigent, renovació del DNI, canvi número de compte bancari, ...

  Així mateix, les persones que hagueu gaudit d'una beca, i sigueu alumnes de la UdL, podeu consultar el vostre full de salari a: https://portalempleat.udl.cat