CONVOCATÒRIA PER A BECARIS ADSCRITS A CONTRACTES, CONVENIS O PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Codi de la beca: 2021100005001

Codi del projecte assignat per l'Oficina de Suport a la R+D+I: Z00000 0302KC

Número de beques: 1

Descripció clara i precisa de l’activitat

Col·laboració en tasques de projecte de recerca Nous aliments funcionals basats en ordi. • Recolzament en la caracterització química d’ordi de noves varietats. • Tasques de preparació de llavors d’ordi per a sembrar. • Revisió i actualització bibliogràfica sobre ordi en alimentació humana.

Descripció del lloc

Tecnologia d'Aliments

Perfil, requisits i mèrits degudament acreditats

Titulació acadèmica relacionada amb industria alimentària Experiència en treballs i estudis amb ordi.

Expedient acadèmic Inglés Cursos de formació

Durada prevista

1 de novembre de 2021 - 31 de desembre de 2021

Temps en hores setmanals

35 hores/setmana

Import total (inclou cost SS)

2.400,00 €

Nom del professor/a responsable

MARIA PAZ ROMERO FABREGAT

Imprès sol·licitud

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació ho trobareu a l'adreça:

http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/

Lloc de presentació

Correu electrònic a: mariapaz.romero@udl.cat

Termini de presentació

14 d'octubre de 2021 al 21 d'octubre de 2021,

Composició de la comissió avaluadora

  1. President/a: Ignacio Romagosa Clariana
  2. Secretari/ària: Maria de lso Ángeles Moralejo Vidal
  3. Vocal: Maria Paz Romero Fabregat

Lloc de publicació de la resolució

Secretaria Tecnologia d'Aliments

El vicerector de Recerca podrà aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació de les bases

L'acceptació de les prescripcions de les bases de la convocatòria i de les disposicions d'aquest reglament pel sol fet de presentar la sol·licitud

Peu de recurs: Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria

Lleida, 25 d'octubre de 2021

Professor/a responsable Cap Unitat Estructural
Maria Paz Romero Fabregat Sonia Marín Sillué